Artikel 1 - Definities

We zullen daarna aangeven:

- 'Site': de website https://www.noconceptstore.com en alle bijbehorende pagina's.
- 'Editor': de persoon, wettelijk of fysiek, die verantwoordelijk is voor de editie en inhoud van de site en die wordt vermeld in de juridische kennisgeving van de site.
- 'Gebruiker': de gebruiker die de site bezoekt en gebruikt.

Artikel 2 - Verklaringen opgelegd door de wet van vertrouwen in de digitale economie en voorwerp van de site

Deze site wordt bewerkt door Project Distribution SA. Juridische informatie over de host en de uitgever van de site, inclusief contactgegevens en eventuele kapitaal- en registratiegegevens, worden verstrekt in de juridische kennisgeving van deze site.
Informatie over het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens (beleid en verklaring) vindt u in het handvest voor persoonlijke gegevens van de site.
Het doel van deze site wordt bepaald als "online verkoopsite". De site is gratis en gratis voor elke gebruiker.

De verwerving van een goed of een dienst, of de creatie van een ledengebied, of meer in het algemeen de navigatie op de site, veronderstelt de acceptatie door de internet surfer van het geheel van de huidige algemene voorwaarden wie hetzelfde feit erkent door volledig begrepen te zijn.
Deze aanvaarding kan zijn, bijvoorbeeld, voor de gebruiker, vinkt u het vakje naast de zin aanvaarding van deze voorwaarden, bijvoorbeeld, met de woorden: "Ik heb gelezen en geaccepteerd alle bepalingen en voorwaarden van de site. ".

Het aanvinken van dit vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening van de kant van de gebruiker.
De aanvaarding van deze algemene voorwaarden veronderstelt dat gebruikers hiervoor de nodige juridische capaciteit hebben. Als de gebruiker minderjarig is of niet over deze wettelijke bevoegdheid beschikt, verklaart hij toestemming te hebben van een voogd, een curator of zijn wettelijke vertegenwoordiger. De gebruiker erkent de bewijswaarde van de automatische registratiesystemen van de uitgever van deze site en, behalve dat hij het tegendeel bewijst, ziet hij af van de uitdaging in geval van betwisting.

De uitgever ter beschikking stelt aan de Klant op haar website een privacybeleid dat alle informatie met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door Opdrachtgever Editor en rechten die de Klant vis- verzameld specificeert deze persoonlijke gegevens. Het vertrouwelijkheidsbeleid voor gegevens is onderdeel van de gebruiksvoorwaarden. De aanvaarding van deze Voorwaarden houdt dus de acceptatie van het vertrouwelijkheidsbeleid voor gegevens in.

Artikel 3 - Lid gebied

De gebruiker die geregistreerd is op de site (lid) heeft de mogelijkheid om toegang te krijgen door in te loggen met zijn login-informatie (e-mailadres gedefinieerd tijdens zijn registratie en wachtwoord) of mogelijk met behulp van systemen zoals login-knoppen derde van sociale netwerken. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het beschermen van het wachtwoord dat hij heeft gekozen. Hij wordt aangemoedigd om complexe wachtwoorden te gebruiken. In geval van een vergeten wachtwoord heeft het lid de mogelijkheid om een ​​nieuw wachtwoord te genereren. Dit wachtwoord vormt de garantie voor de vertrouwelijkheid van de informatie in zijn kop "mijn account" en de gebruiker onthoudt zich dus van het verzenden of doorgeven aan een derde partij.

Anders kan de uitgever van de site niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongeoorloofde toegang tot het account van een gebruiker. Het creëren van een persoonlijke ruimte is een vereiste voor elke bestelling of bijdrage van het lid op deze site. Hiertoe wordt het lid gevraagd om een ​​bepaald aantal persoonlijke gegevens te verstrekken. Het lid verbindt zich ertoe om juiste informatie te verstrekken. Het doel van gegevensverzameling is om een ​​"ledenaccount" te maken. Als de gegevens in de sectie lid rekening zouden verdwijnen als gevolg van een technische storing of een force majeure, kon de verantwoordelijkheid voor de site en de editor niet worden gepleegd, zoals informatie die geen bewijskracht maar alleen een informatief karakter.

De pagina's die betrekking hebben op de ledenaccounts kunnen vrij worden afgedrukt door de houder van de betreffende account maar vormen geen bewijs, ze zijn alleen informatief om een ​​effectief beheer van de service of bijdragen door het lid te verzekeren. De uitgever behoudt zich het exclusieve recht om de rekening van een lid dat deze voorwaarden en bepalingen (met inbegrip van heeft overtreden verwijderen, maar zonder dat dit voorbeeld heeft elke volledigheid, waarbij het lid willens en wetens onjuiste informatie heeft verstrekt tijdens zijn registratie en opbouw van zijn persoonlijke ruimte) of een inactieve account gedurende minimaal één jaar. Een dergelijke verwijdering zal waarschijnlijk geen schade opleveren voor het uitgesloten lid dat geen vergoeding voor dit feit kan eisen. Deze uitsluiting is niet exclusief de mogelijkheid voor de uitgever om juridische stappen tegen het lid te ondernemen, wanneer de feiten dit rechtvaardigen.

Artikel 4 - Uitsluiting van aansprakelijkheid van uitgever bij de uitvoering van dit contract

In geval van onmogelijkheid om toegang tot de site te krijgen, vanwege technische problemen of allerlei soorten, zal de gebruiker geen schade kunnen claimen en kan hij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. De hyperlinks op deze site kunnen verwijzen naar andere websites en de verantwoordelijkheid van de uitgever van deze site kan niet worden ingeschakeld als de inhoud van deze sites in overtreding is met de geldende wetgeving.
Evenzo kan de verantwoordelijkheid van de uitgever van deze site niet worden aangewend als het bezoek, door de gebruiker, van een van deze sites, hem schade berokkent.

Artikel 5 - Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de elementen die op deze site zijn gepubliceerd

Alle elementen van deze site behoren toe aan de uitgever of een externe agent of worden door de uitgever op de site gebruikt met toestemming van de eigenaar.
Elke kopie van logo's, tekstuele, pictografische of video-inhoud, zonder dat deze opsomming uitputtend is, is ten strengste verboden en is vergelijkbaar met namaak.

Elk lid dat zich schuldig zou maken aan een inbreuk, zou zijn account kunnen laten verwijderen zonder kennisgeving of compensatie en zonder dat deze schrapping schade aan hem kan toebrengen, zonder voorbehoud van eventuele latere gerechtelijke stappen tegen hem, op initiatief uitgever van deze site of diens vertegenwoordiger.

Artikel 6 - Handelsmerken

De merken en logo's op de site zijn geregistreerd door Project Distribution of mogelijk door een van haar partners. Elke persoon die doorgaat naar zijn vertegenwoordigingen, reproducties, interlocaties, diffusies en herhalingen, loopt de sancties op die door de wet worden geboden.

Artikel 7 - Beperking van aansprakelijkheid

De uitgever van de site wordt alleen gehouden door een middelenverbintenis; zijn verantwoordelijkheid kan niet worden ingeroepen voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals gegevensverlies, inbraak, virussen, scheuren van de service of anderen. De gebruiker geeft uitdrukkelijk toe de site op eigen risico en onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid te gebruiken.

De site biedt de gebruiker informatie voor informatiedoeleinden, met onvolkomenheden, fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden en andere ambivalenties die mogelijk bestaan.
In ieder geval kan Project Distribution niet verantwoordelijk worden gehouden:

   - alle directe of indirecte schade, met name met betrekking tot winstderving, winstderving, klantenverlies, gegevens die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de site of, omgekeerd, de onmogelijkheid van te gebruiken;
   - een storing, onbeschikbaarheid van toegang, verkeerd gebruik, verkeerde configuratie van de computer van de gebruiker of het gebruik van een browser die door de gebruiker weinig wordt gebruikt ;
   - inhoud van advertenties en andere links of externe bronnen die door de gebruiker vanaf de site toegankelijk zijn.

Artikel 8 - Toegang tot de site

De verantwoordelijkheid van de uitgever van de site kan niet worden aangewend vanwege een technische onbeschikbaarheid van de verbinding, die met name te wijten is aan een geval van absolute noodzaak, een onderhoud, een update, een wijziging van de site, een interventie van de host, een interne of externe waarschuwing, een netwerkstoring, een stroomstoring of een verkeerde configuratie of gebruik van de computer van de gebruiker.

Artikel 9 - Een account sluiten

Elke gebruiker is vrij om zijn account op de site te sluiten. Hiervoor moet het lid een e-mail sturen naar de site om aan te geven dat hij zijn account wil verwijderen. Geen herstel van zijn gegevens is dan mogelijk.

Artikel 10 - Diverse bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van de Belgische wetgeving. Ze kunnen op elk moment worden aangepast door de uitgever van de site of zijn vertegenwoordiger. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruiker zijn die welke van kracht zijn op de dag van aanvaarding ervan.
De uitgever gaat er uiteraard mee akkoord om alle oude algemene voorwaarden te behouden en deze naar elke gebruiker te sturen die daarom verzoekt.

Tenzij bepalingen van de openbare orde, eventuele geschillen die kunnen ontstaan ​​in verband met de uitvoering van deze voorwaarden, kunnen voor eventuele juridische stappen te zijn om de waardering van de uitgever van de site voor een regeling voorgelegd. Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat minnelijke schikkingsverzoeken de tijdslimiet voor het nemen van juridische stappen niet opschorten. Tenzij anders bepaald, de openbare orde, eventuele juridische stappen in verband met de uitvoering van dit contract is onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van de jurisdictie van het Hof van Beroep voor.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig door een rechtbank te worden verklaard, zal deze ongeldigheid de ongeldigheid van alle andere clausules, die blijven hun effect niet met zich meebrengen.

Artikel 11 - Gebruik van cookies

Een "Cookie" maakt de identificatie van de gebruiker van een site, het aanpassen van de raadpleging van de site en de versnelling van de weergave van de site via de opname van een gegevensbestand op zijn computer. De site kan "Cookies" voornamelijk gebruiken voor

   1) Verkrijg navigatiestatistieken om de gebruikerservaring te verbeteren, en
   2) Sta toegang toe tot een ledenaccount en inhoud die niet toegankelijk is zonder verbinding.

De gebruiker erkent op de hoogte te zijn van deze praktijk en machtigt de uitgever van de site om deze te gebruiken. De uitgever verbindt zich ertoe de inhoud van deze "cookies" nooit aan derden mede te delen, behalve in het geval van een wettelijke vordering. De gebruiker kan "cookies" opname te weigeren of uw browser zo instellen voorafgaand aan de aanvaarding van de "Cookies" te worden aangemeld.

Om dit te doen, zal de gebruiker doorgaan met het instellen van zijn browser:

   - Voor Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
   - Voor Safari : https://support.apple.com/fr-fr/ht1677
   - Voor Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en&safe=on
   - Voor Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
   - Voor Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Artikel 12 - Toezicht op de voorwaarden

Als een bepaling van de Algemene Voorwaarden onwettig, ongeldig of voor enige andere niet-afdwingbare reden wordt gevonden, dan zal die bepaling als scheidbaar van de Voorwaarden worden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Deze voorwaarden beschrijven de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en de website.

Ze vervangen alle voorgaande of hedendaagse schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. De algemene voorwaarden zijn niet door de gebruiker zelf toewijsbaar, overdraagbaar of in sublicentie te geven. Een afgedrukte versie van de Voorwaarden en kennisgevingen in elektronische vorm kunnen worden aangevraagd in gerechtelijke of administratieve procedures in verband met de algemene voorwaarden. De partijen zijn het erover eens dat alle correspondentie met betrekking tot deze algemene voorwaarden in de Franse taal moet zijn geschreven.

Artikel 13 - Kennisgevingen

Elke kennisgeving of advies met betrekking tot deze algemene voorwaarden, de wettelijke vermeldingen of het charter van persoonlijke gegevens moet schriftelijk worden ingediend en moet handmatig, geregistreerd of gecertificeerd worden afgeleverd, per post van een op nationaal niveau erkende koerierdienst. die het mogelijk maakt om zijn pakketten regelmatig te volgen, of per e-mail naar de adressen die zijn vermeld in de wettelijke kennisgevingen van de site, door uw namen, voornamen, contactgegevens en onderwerp van de kennisgeving op te geven.

Artikel 14 - Vorderingen

Elke klacht met betrekking tot het gebruik van de website, de service aangeboden op deze site of enige andere gerelateerde service, de pagina's van de site op sociale netwerken of de algemene voorwaarden, juridische kennisgeving of charter van persoonlijke gegevens moeten worden ingediend in 365 dagen na de dag van oorsprong van het probleem met de bron van klachten, ongeacht wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen. In het geval dat een dergelijke claim niet binnen de volgende 365 dagen is ingediend, zal een dergelijke vordering voor de rechtbank voor altijd buiten toepassing zijn.

Artikel 15 - Onnauwkeurigheden

Het kan mogelijk zijn, doorheen de hele website en de aangeboden diensten, en in beperkte mate, onnauwkeurigheden of fouten, of informatie die niet overeenstemt met de algemene voorwaarden, de juridische kennisgeving of het charter. van persoonlijke gegevens.
Daarnaast is het mogelijk dat ongeoorloofde wijzigingen door derden worden aangebracht op de site of bij ondersteunende diensten (sociale netwerken ...). We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat dit soort verschillen wordt gecorrigeerd.

In het geval dat een dergelijke situatie ons ontgaat, bedankt om contact met ons op te nemen per post of e-mail naar de adressen die worden vermeld in de juridische kennisgeving van de site met, indien mogelijk, een beschrijving van de fout en de locatie (URL), evenals voldoende informatie om contact met u op te nemen.
Raadpleeg voor copyrighttoepassingen de paragraaf over intellectueel eigendom.

Alle rechten voorbehouden - 5 april 2019