Artikel 1 - Definities

We zullen daarna aangeven:

- 'Site': de website https://www.noconceptstore.com en alle bijbehorende pagina's.
- 'Producten': alle producten (materialen) en diensten (immaterieel) die kunnen worden gekocht of waarop u zich kunt abonneren op de site.
- 'Editor': de persoon, wettelijk of fysiek, die verantwoordelijk is voor de editie en inhoud van de site en die wordt vermeld in de juridische kennisgeving van de site.
- 'Gebruiker': de gebruiker die de site bezoekt en gebruikt.
- 'Klant': de gebruiker die een product of dienst koopt op de site.

Artikel 2 - Verklaringen opgelegd door de wet van vertrouwen in de digitale economie en voorwerp van de site

Deze site wordt bewerkt door Project Distribution SA. Juridische informatie over de host en de uitgever van de site, inclusief contactgegevens en eventuele kapitaal- en registratiegegevens, worden verstrekt in de juridische kennisgeving van deze site. Informatie over het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens (beleid en verklaring) vindt u in het handvest voor persoonlijke gegevens van de site.

De huidige site biedt de on-line verkoop van kleding, schoenen, accessoires, meubels en ouefin decoratie-objecten. De site is gratis en gratis voor elke gebruiker. De verwerving van een goed of een dienst, of de creatie van een ledengebied, of meer in het algemeen de navigatie op de site, veronderstelt de acceptatie door de internet surfer van het geheel van de huidige algemene voorwaarden wie hetzelfde feit erkent door volledig begrepen te zijn.

Deze aanvaarding kan zijn, bijvoorbeeld, voor de gebruiker, vinkt u het vakje naast de zin aanvaarding van deze voorwaarden, bijvoorbeeld, met de woorden: "Ik heb gelezen en geaccepteerd alle bepalingen en voorwaarden van de site. ". Het aanvinken van dit vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening van de kant van de gebruiker.

De aanvaarding van deze algemene voorwaarden veronderstelt dat gebruikers hiervoor de nodige juridische capaciteit hebben. Als de gebruiker minderjarig is of niet over deze wettelijke bevoegdheid beschikt, verklaart hij toestemming te hebben van een voogd, een curator of zijn wettelijke vertegenwoordiger. De gebruiker erkent de bewijswaarde van de automatische registratiesystemen van de uitgever van deze site en, behalve dat hij het tegendeel bewijst, ziet hij af van de uitdaging in geval van betwisting.

De uitgever ter beschikking stelt aan de Klant op haar website een privacybeleid dat alle informatie met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door Opdrachtgever Editor en rechten die de Klant vis- verzameld specificeert deze persoonlijke gegevens. Het privacybeleid van de gegevens maakt deel uit van de AV. De acceptatie van deze Algemene voorwaarden impliceert daarom de acceptatie van het vertrouwelijkheidsbeleid voor gegevens.

Artikel 3 - Kenmerken van de aangeboden producten en diensten

De aangeboden producten en diensten zijn die vermeld in de catalogus gepubliceerd op de site. Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de limieten van beschikbare voorraden. Elk product gaat vergezeld van een beschrijving die door de uitgever is opgesteld volgens de beschrijvingen die door de leverancier zijn verstrekt. De foto's van de producten in de catalogus weerspiegelen een getrouw beeld van de aangeboden producten en diensten, maar zijn niet contractueel voorzover ze geen perfecte gelijkenis met de fysieke producten kunnen garanderen.

De klantenservice van deze site is bereikbaar per e-mail op het volgende adres: communication@noconcept.be of per post op het adres dat wordt vermeld in de juridische kennisgeving, in welk geval de uitgever zich ertoe verbindt om een ​​reactie onder 7 te geven. dagen. Project Distribution biedt haar gebruikers en klanten ook een hotline of hotline om hun vragen te beantwoorden. De hotline is telefonisch bereikbaar op +3225237657 (gratis nummer).

Artikel 4 - Tarieven

Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen in de catalogus prijzen die worden begrepen in euro's inclusief alle belastingen (TTC), rekening houdend met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling.

Project Distribution behoudt zich het recht voor om elke wijziging in het btw-tarief door te berekenen aan de prijs van producten of diensten. De uitgever behoudt zich ook het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen. De prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus wordt vermeld, is echter de enige die van toepassing is op de koper.

Artikel 5 - Lid gebied

De gebruiker die geregistreerd is op de site (lid) heeft de mogelijkheid om toegang te krijgen door in te loggen met zijn login-informatie (e-mailadres gedefinieerd tijdens zijn registratie en wachtwoord) of mogelijk met behulp van systemen zoals login-knoppen derde van sociale netwerken. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het beschermen van het wachtwoord dat hij heeft gekozen. Hij wordt aangemoedigd om complexe wachtwoorden te gebruiken. In geval van een vergeten wachtwoord heeft het lid de mogelijkheid om een ​​nieuw wachtwoord te genereren. Dit wachtwoord vormt de garantie voor de vertrouwelijkheid van de informatie in zijn kop "mijn account" en de gebruiker onthoudt zich dus van het verzenden of doorgeven aan een derde partij.

Anders kan de uitgever van de site niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongeoorloofde toegang tot het account van een gebruiker. Het creëren van een persoonlijke ruimte is een vereiste voor elke bestelling of bijdrage van het lid op deze site. Hiertoe wordt het lid gevraagd om een ​​bepaald aantal persoonlijke gegevens te verstrekken. Het lid verbindt zich ertoe om juiste informatie te verstrekken.

Het doel van gegevensverzameling is om een ​​"ledenaccount" te maken. Met dit account kan het klantlid al zijn bestellingen bekijken die op de site zijn gemaakt. Als de gegevens in de sectie lid rekening zouden verdwijnen als gevolg van een technische storing of een force majeure, kon de verantwoordelijkheid voor de site en de editor niet worden gepleegd, zoals informatie die geen bewijskracht maar alleen een informatief karakter. De pagina's met betrekking tot de ledenaccounts kunnen vrij worden afgedrukt door de betreffende rekeninghouder, maar vormen geen bewijs, ze zijn alleen informatief om een ​​efficiënt beheer van zijn bestellingen of bijdragen door het lid te verzekeren.

De uitgever behoudt zich het exclusieve recht om de rekening van een lid dat deze voorwaarden en bepalingen (met inbegrip van heeft overtreden verwijderen, maar zonder dat dit voorbeeld heeft elke volledigheid, waarbij het lid willens en wetens onjuiste informatie heeft verstrekt tijdens zijn registratie en opbouw van zijn persoonlijke ruimte) of een inactieve account gedurende minimaal één jaar.

Een dergelijke verwijdering zal waarschijnlijk geen schade opleveren voor het uitgesloten lid dat geen vergoeding voor dit feit kan eisen. Deze uitsluiting is niet exclusief de mogelijkheid voor de uitgever om juridische stappen tegen het lid te ondernemen, wanneer de feiten dit rechtvaardigen.

Artikel 6 - Vrijstelling van de aansprakelijkheid van de uitgever in het kader van de uitvoering van dit contract

In geval van onmogelijkheid van toegang tot de site, als gevolg van technische problemen of allerlei soorten, kan de gebruiker geen aanspraak maken op schade en kan hij geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. Onbeschikbaarheid, zelfs langdurig en zonder enige duur Beperkt, van een of meer producten, kan geen schade toebrengen aan de internauten en kan op geen enkele manier plaats bieden voor het toekennen van schadevergoedingen en belangen van de site of zijn uitgever. De foto's en beelden van de producten die op de site worden gepresenteerd hebben geen contractuele aard, de verantwoordelijkheid van de uitgever van deze site kan niet worden gebruikt als de kenmerken van de objecten afwijken van de afbeeldingen op de site of als deze onjuist zijn of onvolledig.

De hyperlinks op deze site kunnen verwijzen naar andere websites en de verantwoordelijkheid van de uitgever van deze site kan niet worden ingeschakeld als de inhoud van deze sites in overtreding is met de geldende wetgeving. Evenzo kan de verantwoordelijkheid van de uitgever van deze site niet worden aangewend als het bezoek, door de gebruiker, van een van deze sites, hem schade berokkent.

Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de elementen die op deze site zijn gepubliceerd

Alle elementen van deze site behoren toe aan de uitgever of een externe agent of worden door de uitgever op de site gebruikt met toestemming van de eigenaar. Elke kopie van logo's, tekstuele, pictografische of video-inhoud, zonder dat deze opsomming uitputtend is, is ten strengste verboden en is vergelijkbaar met namaak.

Elk lid dat zich schuldig zou maken aan een inbreuk, zou zijn account kunnen laten verwijderen zonder kennisgeving of compensatie en zonder dat deze schrapping schade aan hem kan toebrengen, zonder voorbehoud van eventuele latere gerechtelijke stappen tegen hem, op initiatief uitgever van deze site of diens vertegenwoordiger.

Article 8 - Merken

De merken en logo's op de site zijn geregistreerd door Project Distribution of mogelijk door een van haar partners. Elke persoon die doorgaat naar zijn vertegenwoordigingen, reproducties, interlocaties, diffusies en herhalingen, loopt de sancties op die door de wet worden geboden.

Artikel 9 - Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de site editor is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van het internet, zoals het verlies van gegevens, inbraak, virussen, onderbreking van de site service, of andere worden gehouden. De uitgever van de site, vooral in het online verkoopproces, is alleen gebonden door een middelenverbintenis. De site editor Project Distribution kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schending van het contract, als gevolg van het optreden van een geval van overmacht.

Met betrekking tot de gekochte producten, is de uitgever niet aansprakelijk voor alle schade als gevolg van deze zijn, bedrijfsschade, winstderving, schade of kosten die zich kunnen voordoen. De keuze en aankoop van een product of dienst valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant. De gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om dergelijke producten te gebruiken als gevolg van incompatibiliteit van de apparatuur kan leiden tot enige compensatie, vergoeding of vraagtekens bij de verantwoordelijkheid van de uitgever, behalve in het geval van een verborgen gebrek gevonden te geven , non-conformiteit, defect of die het herroepingsrecht indien van toepassing, dat wil zeggen als de klant geen professionele en de opdracht aan de woning of service maakt het terugtrekken volgens artikelen van boek VI van de Code of Economic Law.

In het geval van niet-levering van een bestelling of een gedeelte orde, heeft de klant 60 dagen na de datum van levering te manifesteren aan de bestelling automatisch annuleren door een aangetekende brief met ontvangstbewijs . Na deze deadline wordt geen enkele claim aanvaard. De gebruiker geeft uitdrukkelijk toe de site op eigen risico en onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid te gebruiken. De site biedt de gebruiker informatie voor informatiedoeleinden, met onvolkomenheden, fouten, weglatingen, onnauwkeurigheden en andere ambivalenties die mogelijk bestaan.

In ieder geval, Project Distribution zal op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor: - elke directe of indirecte schade, in het bijzonder met betrekking tot winstderving, verlies van winst, verlies van klanten, van de gegevens die onder andere voortvloeien uit het gebruik van de site, of beter gezegd de onmogelijkheid van het gebruik ervan - een storing, onbeschikbaarheid van toegang, misbruik, onjuiste configuratie van de computer gebruiker, of het gebruik van een browser die niet door de gebruiker wordt gebruikt - de inhoud van advertenties en andere links of externe bronnen die door de gebruiker vanaf de site toegankelijk zijn.

Artikel 10 - Toegang tot de site

De verantwoordelijkheid van de site uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld als gevolg van een technische onbeschikbaarheid van de verbinding, als gevolg met name om een ​​overmacht, een onderhoud, bijwerken, wijziging van site, een interventie van de host, een interne of externe waarschuwing, een netwerkstoring, een stroomstoring of een verkeerde configuratie of gebruik van de computer van de gebruiker.

Artikel 11 - Accountsluiting

Elke gebruiker is vrij om zijn account op de site te sluiten. Hiervoor moet het lid een e-mail sturen naar de site om aan te geven dat hij zijn account wil verwijderen. Geen herstel van zijn gegevens is dan mogelijk.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en bemiddeling

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van de Belgische wetgeving. Ze kunnen op elk moment worden aangepast door de uitgever van de site of zijn vertegenwoordiger. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruiker zijn die welke van kracht zijn op de dag van zijn bestelling of zijn verbinding met deze site. De uitgever gaat er uiteraard mee akkoord om alle oude algemene voorwaarden te behouden en deze naar elke gebruiker te sturen die daarom verzoekt.

Tenzij bepalingen van de openbare orde, eventuele geschillen die kunnen ontstaan ​​in verband met de uitvoering van deze voorwaarden, kunnen voor eventuele juridische stappen te zijn om de waardering van de uitgever van de site voor een regeling voorgelegd. Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat minnelijke schikkingsverzoeken de tijdslimiet voor het nemen van juridische stappen niet opschorten.

Tenzij anders bepaald, de openbare orde, eventuele juridische stappen in verband met de uitvoering van dit contract is onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van de jurisdictie van het Hof van Beroep saisie.Médiation consommationEn de overeenkomst met het boek XVI van het Wetboek van economisch recht Project Distribution SA biedt haar individuele cliënten in geschillen die geen oplossing in der minne zou hebben gevonden, de Ombudsdienst voor de consument, waarvan de coördinaten zijn: Ombudsdienst voor consumenten- Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel - Tel. : 20- 52 02 702 Fax: 02 808 71 29. E-mail: contact@mediationconsommateur.be- Website: http: //mediationconsommateur.beIl eraan herinnerd dat de bemiddeling is niet verplicht, maar alleen beschikbaar voor geschillen op te lossen het vermijden van toevlucht tot gerechtigheid.

Artikel 13 - Gebruik van cookies

Een "Cookie" maakt de identificatie van de gebruiker van een site, het aanpassen van de raadpleging van de site en de versnelling van de weergave van de site via de opname van een gegevensbestand op zijn computer. De site kan "Cookies" hoofdzakelijk gebruiken om
1) browserstatistieken te verkrijgen om de gebruikerservaring te verbeteren, en
2) toegang toe te staan ​​tot een ledenaccount en inhoud die niet is Het is niet toegankelijk zonder verbinding.

Gebruikers erkennen dat zij zich hiervan bewust zijn en geven de uitgever van de site toestemming om het te gebruiken. De uitgever verbindt zich ertoe de inhoud van deze "cookies" nooit aan derden mede te delen, behalve in het geval van een wettelijke vordering. De gebruiker kan "cookies" opname te weigeren of uw browser zo instellen voorafgaand aan de aanvaarding van de "Cookies" te worden aangemeld.

Om dit te doen, ga dan naar de gebruiker het instellen van de browser:
- Voor Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
- Voor Safari: https: //support.apple.com/fr-fr/ht1677
- Voor Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en&safe=on
- Voor Firefox: https: // Ondersteuning .mozilla.org / nl / kb / enable-disable-cookies
- Voor Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Artikel 14 - Bestelprocedure en beschrijving van het koopproces

We zullen hieronder het "immobiliserende object" definiëren dat alle goederen of services groepeert die door de gebruiker van de site voor een aankoop zijn geselecteerd, nadat op deze objecten is geklikt. Zodra de gebruiker acht te hebben gekozen en toegevoegd aan het mandje alle items die ze willen kopen, zal hij in staat zijn om toegang te krijgen tot hun kar door te klikken op de knop die voor dit doel te valideren.

Hij zal dan worden omgeleid naar een samenvattende pagina waarover hij bekend zal zijn of waar het aantal en de kenmerken van de bestelde producten zal worden gecommuniceerd, evenals hun eenheidsprijs. Als hij zijn bestelling wenst te valideren, moet de gebruiker het vakje aanvinken met betrekking tot de bekrachtiging van de huidige algemene verkoopvoorwaarden en op de knop van de validatie klikken. De gebruiker wordt vervolgens omgeleid naar een pagina waarin hij de bestelformuliervelden moet invullen.

In het laatste geval zal hij een bepaald aantal persoonlijke gegevens over hem moeten invullen, wat noodzakelijk is voor het goede verloop van de bestelling. Zodra de gebruiker het formulier heeft ingevuld, wordt hem vervolgens gevraagd om zijn betaling uit te voeren met de betaalmiddelen die zijn vermeld in de sectie van deze algemene voorwaarden met betrekking tot betalingen.

Na enkele momenten ontvangt de gebruiker een e-mailbevestiging van de bestelling, die hem herinnert aan de inhoud van de bestelling en de prijs daarvan. De verkochte producten en items blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van hun prijs, in overeenstemming met deze clausule inzake eigendomsvoorbehoud.

Artikel 15 - Betalingsinformatie

De gebruiker kan een bestelling plaatsen op deze site en kan betalen met creditcard + krediet en Paypal. Betaalde kaartbetalingen worden gedaan via beveiligde transacties die worden aangeboden door een online aanbieder van betalingsplatforms. toegang heeft tot alle gegevens met betrekking tot de betaalmiddelen van de gebruiker.

De betaling gebeurt rechtstreeks in de handen van de bank of betalingsprovider die de betaling van de klant ontvangt. In het geval van betaling per cheque of bankoverschrijving, beginnen de levertijden gedefinieerd in het onderstaande artikel pas te lopen vanaf de datum van daadwerkelijke ontvangst van de betaling door de verkoper, deze kan bewijs leveren door alle middelen. De beschikbaarheid van producten wordt aangegeven op de site, in de beschrijving van elk artikel.

Artikel 16 - Levering of verstrekking

De bezorgkosten worden vóór elke betaling aan de klant aangegeven. De site levert in Europa. Tenzij anders vermeld op de site tijdens het bestelproces of in de beschrijving van de bestelde producten, stemt de uitgever ermee in om de producten binnen maximaal 14 dagen na ontvangst van de bestelling te leveren.

De koper maximum kan een pakket bij de levering te weigeren indien een storing betrekking tot de levering (schade vaststelt, ontbrekende product vergeleken met de levering, pakket beschadigde, kapotte producten ...); Elke afwijking moet dan door de koper op de afleveringsbon worden vermeld, in de vorm van handgeschreven reserves, vergezeld van de handtekening van de koper. Om het recht van weigering uit te oefenen, moet de koper het beschadigde of defecte pakket (ken) in aanwezigheid van de vervoerder openen en de beschadigde goederen aan hem retourneren.

Het niet voldoen aan deze eisen, zal de koper niet het recht gebruik maken, en de samenleving Project Distribution is niet verplicht zijn om toegang te krijgen tot het verzoek om het recht van weigering van de acheteur.Si oefenen Het pakket van de koper wordt per post aan de uitgever geretourneerd, de uitgever neemt na ontvangst van het pakket contact met de koper om hem te vragen wat hij met zijn bestelling moet doen. Als de koper per ongeluk het pakket heeft geweigerd, kan hij de terugkeer vragen door vooraf de betaling van de verzendkosten voor de nieuwe zending te betalen.

Posttarieven moeten worden betaald, zelfs voor bestellingen waarvan de verzendkosten werden aangeboden bij de bestelling. In geval van fout bij levering of omruiling (indien het herroepingsrecht van toepassing is overeenkomstig artikel 53 van boek VI van de Code of Economic Law), elk product dat moet worden ingewisseld of worden terugbetaald, moet in zijn geheel en in perfecte staat aan Project Distribution worden geretourneerd. Elk defect als gevolg van een vergissing of een verkeerde manoeuvre door de koper in rekening worden gebracht aan het bedrijf Project Distribution.

Overeenstemmingin artikel 53 van boek VI van het wetboek van handelsrecht, en als het herroepingsrecht van toepassing heeft de consument een termijn van 14 werkdagen vanaf de datum van levering van zijn bestelling om een ​​artikel terug te sturen dat hem niet uitkomt en de omruiling of terugbetaling zonder boete te vragen, met uitzondering van de kosten van terugzending, binnen veertien dagen na ontvangst door Project Distribution van het verzoek tot terugbetaling. Het product moet in perfecte staat worden geretourneerd.

Indien nodig moet het vergezeld zijn van al zijn accessoires. Als de vorige verplichtingen niet worden nagekomen, verliest de koper zijn herroepingsrecht en wordt het product op zijn kosten aan hem geretourneerd. Het wordt aan de koper aanbevolen om de retourzending te maken met een oplossing om het pakket bij te houden.

Met betrekking tot de bestellingen die in de winkel moeten worden afgehaald, geven wij de klant 7 dagen de tijd (vanaf de kennisgeving van de beschikbaarheid van de bestelling) om zijn pakket in de winkel af te halen. Indien de klant zijn pakket 7 dagen na deze kennisgeving niet afhaalt, behouden wij ons het recht voor om de bestelling als geannuleerd te beschouwen en zullen wij het (de) artikel(en) terugsturen naar de winkel. De klant beschikt over een herroepingsrecht van 14 dagen zodra hij zijn pakket in de winkel heeft afgehaald, indien hij voldoet aan de hierboven vermelde verplichtingen.

Anders, als de geretourneerde pakket niet in geslaagd om de samenleving Distribution Project, zal het niet mogelijk zijn om een ​​overzicht van de postdiensten te lanceren om hen te vragen om te lokaliseren deze dernier.Les terugkeer kosten in geval van intrekking blijven de verantwoordelijkheid van de koper.

Na ontvangst en acceptatie van de klacht, zal het bedrijf Project Distribution per e-mail, fax of telefoon aan de koper de ruilvoorwaarden of restitutie van producten meedelen. Om het verzoek goed te verwerken, wordt de klant verzocht om een ​​kopie van de factuur bij een claim te voegen. De terugbetaling zal worden gemaakt per cheque of niet tijdige levering virement.

Alles dan zeven werkdagen kan leiden tot annulering van de verkoop aan het initiatief van de consument, op schriftelijk verzoek van hem per aangetekende brief met ontvangstbewijs. De consument krijgt vervolgens binnen de termijn van veertien dagen de bedragen terug die hij bij de bestelling heeft gemaakt. Deze clausule is niet van toepassing als de vertraging bij de aflevering het gevolg is van een geval van overmacht.

In een dergelijk geval verbindt de klant zich ertoe de site en zijn uitgever niet te vervolgen en doet hij afstand van het recht op annulering van de verkoop zoals bepaald in dit artikel.

Artikel 17 - Garantie van producten die op deze site zijn gekocht

Alle artikelen die op deze site zijn verkregen, genieten de volgende wettelijke garanties, voorzien door de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek;

Garandeer alle klanten

De verkoper is verplicht om een ​​goed te leveren in overeenstemming met het contract en om te antwoorden op elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat tijdens de levering van het goed. De garantie van overeenstemming kan worden uitgeoefend als er een defect zou bestaan ​​op de dag dat het product in bezit wordt genomen en de verkoper aansprakelijk is voor elk gebrek aan overeenstemming dat zichtbaar zou worden binnen een periode van twee jaar vanaf die datum.

Wanneer het gebrek verscheen in de 6 maanden die volgen op deze datum, wordt aangenomen dat het aanwezig was zodra de levering van het goed. Na deze periode van 6 maanden is het echter aan de klant om te bewijzen dat het gebrek bestond op het moment dat het onroerend goed in bezit werd genomen.

Garantie van verborgen gebreken

De klant kan de uitoefening van de garantie verborgen gebreken vragen als de gebreken gepresenteerd verscheen niet bij het kopen, dateert van vóór de aankoop (en dus niet het gevolg zijn van normale slijtage, bijvoorbeeld) en ernstig genoeg zijn (het gebrek moet het product ongeschikt maken voor het beoogde gebruik, of het gebruik zodanig verminderen dat de koper het product niet zou hebben gekocht of gekocht van een dergelijke prijs als hij het defect had gekend).

Claims, verzoeken tot omwisseling of restitutie voor een niet-conform product moeten per post of e-mail worden gedaan naar de adressen die worden vermeld in de juridische kennisgeving van de site. Verzendkosten retourneren de goederen zijn de verantwoordelijkheid van de koper.

In geval van niet-overeenstemming van een geleverd product, kan het worden geretourneerd aan de verkoper die overgaat tot de uitwisseling. In geval van onmogelijkheid om het product in te ruilen (verouderd product, niet op voorraad, etc.), wordt de koper terugbetaald per cheque of overdracht van het bedrag van zijn bestelling.

Artikel 18 - Archivering

Project Distribution archiveert inkooporders en facturen op een betrouwbare en duurzame ondersteuning die een getrouwe kopie vormt.De records worden door de partijen beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

Artikel 19 - Toezicht op de voorwaarden

Als een bepaling van de Algemene Voorwaarden onwettig, ongeldig of voor enige andere niet-afdwingbare reden wordt gevonden, dan zal die bepaling als scheidbaar van de Voorwaarden worden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Deze voorwaarden beschrijven de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en de website.

Ze vervangen alle voorgaande of hedendaagse schriftelijke of mondelinge overeenkomsten. De voorwaarden zijn niet overdraagbaar, overdraagbaar of in sublicentie te geven door de gebruiker zelf. Een afgedrukte versie van de Voorwaarden en alle kennisgevingen in elektronische vorm kunnen worden aangevraagd in gerechtelijke of administratieve procedures in verband met de algemene voorwaarden. . De partijen zijn het erover eens dat alle correspondentie met betrekking tot deze algemene voorwaarden in de Franse taal moet zijn geschreven.

Artikel 20 - Kennisgevingen

Elke kennisgeving of advies met betrekking tot deze algemene voorwaarden, de wettelijke vermeldingen of het charter van persoonlijke gegevens moet schriftelijk worden ingediend en moet handmatig, geregistreerd of gecertificeerd worden afgeleverd, per post van een op nationaal niveau erkende koerierdienst. die het mogelijk maakt om zijn pakketten regelmatig te volgen, of per e-mail naar de adressen die zijn vermeld in de wettelijke kennisgevingen van de site, door uw namen, voornamen, contactgegevens en onderwerp van de kennisgeving op te geven.

Artikel 21 - Vorderingen

Elke klacht met betrekking tot het gebruik van de website, de service aangeboden op deze site of enige andere gerelateerde service, de pagina's van de site op sociale netwerken of de algemene voorwaarden, juridische kennisgeving of charter van persoonlijke gegevens moeten worden ingediend in 365 dagen na de dag van oorsprong van het probleem met de bron van klachten, ongeacht wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen. In het geval dat een dergelijke claim niet binnen de volgende 365 dagen is ingediend, zal een dergelijke vordering voor de rechtbank voor altijd buiten toepassing zijn.

Artikel 22 - Onnauwkeurigheden

Het kan mogelijk zijn, doorheen de hele website en de aangeboden diensten, en in beperkte mate, onnauwkeurigheden of fouten, of informatie die niet overeenstemt met de algemene voorwaarden, de juridische kennisgeving of het charter. van persoonlijke gegevens. Daarnaast is het mogelijk dat ongeoorloofde wijzigingen door derden worden aangebracht op de site of bij ondersteunende diensten (sociale netwerken ...).

In een dergelijke situatie heeft de gebruiker de mogelijkheid om contact op te nemen met de uitgever van de site via e-mail of per e-mail naar de adressen die worden vermeld in de juridische kennisgeving van de site, met indien mogelijk een beschrijving van de fout en de locatie (URL) evenals voldoende informatie om met hem contact op te nemen.

Artikel 23 - Annuleringsformulier

In overeenstemming met artikel 47 van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht, kan de Cliënt hieronder een standaardformulier voor herroeping vinden voor een bestelling die op de site wordt geplaatst en per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan Project Distribution worden verzonden.

Het is wel te verstaan ​​dat de klant de kosten draagt ​​van de teruggave van het onroerend goed in geval van herroeping, evenals de kosten van teruggave van het goed als het vanwege zijn aard normaliter niet per post kan worden geretourneerd, en dat deze intrekking kan alleen werken onder de voorwaarden van intrekking zoals bepaald in deze algemene verkoopvoorwaarden.

Opnameformulier

(Vul dit formulier in en stuur het alleen terug als u zich uit het contract wilt terugtrekken.)


Ter attentie van Project Distribution, Rue Bollinckx 254 1070, Brussel (communication@projectdistribution.com)

Ik / wij (*) stellen u hierbij (*) in kennis van mijn / onze (*) retractie, in overeenstemming met artikel 53 van boek VI van het Franse Wetboek van Economisch Recht, van het contract voor de verkoop van het onroerend goed (*) / voor het verlenen van diensten (*) hieronder:

Besteld op (*) / ontvangen op (*):

Naam van klant (en):

Adres van de klant (en):

Op u rekenen voor uw volledige medewerking, alsjeblieft, mijnheer, mijn oprechte groeten.

Handtekening van de klant (en) (alleen in geval van kennisgeving van dit formulier op papier):

Datum:

(*) Doorbreek de nutteloze vermelding

Alle rechten voorbehouden - 5 april 2019